Zásady spracúvania osobných údajov obchodnou spoločnosťou MKK Grössling s. r. o. ako prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť založená podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zn. n. p. (ďalej „ObZ“) s názvom: MKK Grössling s. r. o., so sídlom: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 54 288 801, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 158036/B. Obchodná spoločnosť MKK Grössling s. r. o. (ďalej „prevádzkovateľ“) si vás v tomto dokumente dovoľuje informovať o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonáva.

Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: [email protected]. Na vaše otázky a žiadosti odpovieme do tridsiatich dní.

Spracúvanie osobných údajov osôb, s ktorými spolupracujeme

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ pri výkone svojich predmetov podnikania (činností) musí nadväzovať rôzne druhy spolupráce s inými subjektami. S týmto účelom vstupuje do rôznych právnych vzťahov. Na to, aby mohol vstupovať do týchto právnych vzťahov a efektívne vykonávať práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú, nevyhnutne potrebuje, aby mu spolupracujúci subjekt – druhá strana poskytla niektoré údaje o svojej osobe za účelom jej riadnej identifikácie, komunikácie s ňou a na realizovanie právnych úkonov s týmto subjektom.

O fyzických osobách – nepodnikateľoch, s ktorými spolupracuje pri zabezpečovaní svojej prevádzky iným ako pracovnoprávnym spôsobom, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, DIČ, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN bankového účtu.

O fyzických osobách – podnikateľoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu obchodné meno, miesto podnikania, IČO, názov a číslo registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN bankového účtu.

V prípade právnických osôb a orgánov verejnej správy prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o štatutárnom orgáne a o inej fyzickej osobe, ktorá vo vzťahu k prevádzkovateľovi koná v mene príslušnej právnickej osoby alebo príslušného orgánu verejnej správy, v rozsahu rodné meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Ak by dotknuté osoby prevádzkovateľovi tieto údaje neposkytli, prevádzkovateľ by s nimi nemohol uzatvárať zmluvy resp. nadväzovať spoluprácu, ktorá vyžaduje nejaký druh formálneho vzťahu. Prevádzkovateľ takto spracúva osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov zo dňa 27.04.2016 (ďalej „GDPR”).

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na plnenie si svojich povinností podľa právneho predpisu, na základe ktorého sú spracúvané.

Spracúvanie osobných údajov členov pracovného kolektívu prevádzkovateľa

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobný údaj – fotografiu (portrét) člena svojho pracovného kolektívu, ktorý môže byť s prevádzkovateľom v pracovnoprávnom alebo obdobnom, alebo dodávateľskom vzťahu, a ktorý sa podieľa na zabezpečovaní činností prevádzkovateľa a/alebo komunikuje vôľu prevádzkovateľa voči tretím osobám v zmysle príslušných ustanovení organizačného a/alebo obdobného poriadku prevádzkovateľa. Fotografiu uvedenej osoby môže prevádzkovateľ umiestniť na svoju webovú stránku www.grossling.sk (ďalej „webová stránka“) za účelom zjednodušenia
komunikácie s tretími osobami resp. verejnosťou.

Tento údaj prevádzkovateľ spracúva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie sa uskutočňuje na základe informovaného súhlasu dotknutej osoby na uvedený účel. Nikto nie je povinný dať súhlas na takéto spracúvanie údajov. Ak osoba nedá súhlas na takéto spracúvanie údajov,
prevádzkovateľ ich takýmto spôsobom nebude spracúvať. Neudelenie súhlasu nemá na uzavretie alebo trvanie pracovného alebo iného pomeru osoby s prevádzkovateľom nijaký vplyv.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, služobné telefónne číslo a služobná e-mailová adresa člena svojho pracovného kolektívu, ktorý môže byť s prevádzkovateľom v pracovnoprávnom alebo obdobnom, alebo dodávateľskom vzťahu, a ktorý sa podieľa na zabezpečovaní činností prevádzkovateľa a/alebo komunikuje vôľu prevádzkovateľa voči tretím osobám v zmysle príslušných ustanovení organizačného a/alebo obdobného poriadku prevádzkovateľa. Uvedené údaje môže prevádzkovateľ umiestniť na webovú stránku za účelom
zjednodušenia komunikácie s tretími osobami resp. verejnosťou.

Prevádzkovateľ spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, pričom nad takýmito záujmami neprevažujú záujmy ani základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu
osobných údajov. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zverejniť priame kontakty všetkých členov svojho pracovného kolektívu, aby sa s nimi mohli tretie osoby skontaktovať a efektívne komunikovať.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je nevyhnutné na účely svojich oprávnených záujmov, najdlhšie však do skončenia pracovnoprávneho alebo obdobného resp. dodávateľského vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ktorý svojou náplňou uvedené spracúvanie opodstatňuje.

Spracúvanie osobných údajov na informačné účely

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje – fotografie a videá osôb, ktoré sa zúčastnili na podujatiach, ktoré usporiadal v priestoroch, ktoré sú viditeľne označené ako priestory, v ktorých dotknuté osoby môžu byť na tieto účely fotografované a snímané.

Osoby vyjadria informovaný súhlas so zhotovením ich fotografie alebo videa prevádzkovateľom a ich následným použitím na informovanie verejnosti o činnosti prevádzkovateľa tak, že sa zdržujú vo vyhradených priestoroch, ktoré sú označené ako priestory, v ktorých prevádzkovateľ zhotovuje tieto druhy záznamov na uvedené účely. Dotknuté osoby týmto spôsobom zároveň vyjadrujú súhlas so zhotovením a použitím ich podobizne na uvedené účely aj v zmysle práva na ochranu osobnosti
a práva na ochranu prejavov osobnej povahy podľa § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zn. n. p.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že fotografie a videá vytvorí a použije s úctou ku všetkým osobám, ktoré sú na nich zobrazené, pričom za žiadnych okolností nepoužije a nezverejní nijaký záznam, ktorý by mohol uviesť vyobrazené osoby do nepríjemnej alebo kompromitujúcej situácie, alebo by mohol poškodiť dobré meno, ľudskú dôstojnosť, alebo vážnosť týchto osôb alebo im inak spôsobiť nepohodlie. Prevádzkovateľ apeluje na ľudí, ktorí sa nájdu na fotografii alebo videu vytvorenom prevádzkovateľom na tento účel, aby v prípade, ak sa cítia takýmto postupom prevádzkovateľa
poškodení, kontaktovali prevádzkovateľa, aby mohol urobiť nápravu.

Tieto údaje prevádzkovateľ spracúva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby na uvedený účel. Nikto nie je povinný dať súhlas na takéto spracúvanie údajov. Ak osoba nedá súhlas na takéto spracúvanie údajov, prevádzkovateľ ich
takýmto spôsobom nebude spracúvať. Na možnosti spolupráce a iných vzťahov s prevádzkovateľom neudelenie súhlasu nebude mať vplyv.

Vekové obmedzenie dotknutých osôb

Prevádzkovateľ môže takto spracúvať osobné údaje aj osôb mladších ako osemnásť rokov. V týchto prípadoch sa za súhlas zákonného zástupcu s takýmto spracúvaním osobných údajov osoby mladšej ako osemnásť rokov považuje umožnenie zákonným zástupcom osobe mladšej ako osemnásť rokov, aby sa zdržiavala v označených priestoroch.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ takto spracúva údaje dotknutej osoby, až dokým dotknutá osoba súhlas neodvolá.

Možný príjemca osobných údajov

Fotografie a videá, na ktorých sú zobrazené dotknuté osoby a ktoré prevádzkovateľ vytvára, ako je uvedené vyššie v tejto časti, prevádzkovateľ môže odovzdať ďalej spoločnostiam, ktoré prevádzkujú sociálne siete a ktoré majú sídlo mimo EÚ; v prípade, ak má taká spoločnosť sídlo mimo EÚ, ochrana osobných údajov musí byť zabezpečená spôsobom uvedeným v časti „Spoločné podmienky“.

Spracúvanie osobných údajov na účel zasielania noviniek – „newslettra“

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva e-mailovú adresu dotknutých osôb, aby týmto osobám zasielal na uvedenú e-mailovú adresu správy o svojich aktivitách, ako sú napríklad správy o napredovaní projektu obnovy kúpeľov Grössling, podujatiach a ponukách prevádzkovateľa.

Tento údaj prevádzkovateľ spracúva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento údaj prevádzkovateľ spracúva na základe informovaného súhlasu dotknutých osôb. Dotknuté osoby môžu takýto súhlas udeliť vyplnením svojej e-mailovej adresy do príslušného rámika na webovej stránke s textom „zadajte e-mail“, zaškrtnutím checkboxu (vyhlásenie o oboznámení sa s týmito Zásadami spracúvania osobných údajov) a následným kliknutím na šípku (OPT IN princíp). Nikto nie je povinný
prevádzkovateľovi takýto súhlas udeliť. Ak osoba prevádzkovateľovi tento súhlas neudelí, prevádzkovateľ jej nebude zasielať uvedené správy. Na možnosti spolupráce a iných vzťahov s prevádzkovateľom neudelenie súhlasu nebude mať vplyv.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ takto spracúva údaje dotknutej osoby, až dokým dotknutá osoba súhlas neodvolá (OPT OUT). Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať (okrem spôsobov uvedených v časti „Spoločné podmienky“) aj kliknutím na text „zrušiť odber“, ktorý je zahrnutý v každej správe, ktorú prevádzkovateľ zašle dotknutej osobe.

Príjemca osobných údajov – sprostredkovateľ

Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa: spoločnosti Rocket Science Group, so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje systém Mail Chimp – služba, prostredníctvom ktorej dotknuté osoby zadávajú údaje, ktoré majú v úmysle odovzdať prevádzkovateľovi a ktorá zabezpečuje následné rozosielanie správ dotknutým osobám.

Používanie cookies

Všeobecná časť

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje pomocou súborov cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá do počítača, mobilu alebo iného zariadenia, na ktorom si ju jej návštevníci prehliadajú. Niektoré z cookies, ktoré môžu byť na webovej stránke používané, umožňujú tretej osobe rozpoznať užívateľa webovej stránky. Prostredníctvom cookies môže webová stránka zaznamenať taktiež nastavenia používaného internetového prehliadača, jazyku, ktorý je
uprednostňovaný a pod. Budúca návšteva webovej stránky tak môže byť vďaka cookies rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie webovej stránky bolo komplikovanejšie a jej funkčnosť by nemusela byť bezchybná. Cookies pomáhajú prevádzkovateľovi skvalitňovať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich preferenciám jej návštevníkov. Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb na webovej stránke a následne vylepšovať jej obsah, funkčnosť a dizajn, ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú komunikáciu, ak sa realizuje.

Nie všetky cookies, ktoré webová stránka používa, umožňujú spracúvanie osobných údajov. Cookies, ktoré spracúvanie osobných údajov neumožňujú, ukladá webová stránka do zariadenia jej návštevníkov bez toho, aby na to vyžadovala ich súhlas. (Samozrejme, i používanie týchto cookies môže byť návštevníkom vypnuté v nastaveniach internetového prehliadača a aj tieto cookies môžu byť návštevníkom zmazané v nastaveniach internetového prehliadača, ako platí pri každom cookie bez ohľadu na to, či nejaké osobné údaje spracúva, alebo nie.)

Keďže každý z druhov cookies, ktoré spracúvajú osobné údaje návštevníkov webovej stránky, predstavuje samostatný účel spracúvania samostatného druhu osobných údajov (alebo aj samostatným sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov, ak cookie patrí inému subjektu než prevádzkovateľovi), návštevník webovej stránky vyjadrí súhlas s každým účelom spracúvania zvlášť, zaškrtnutím checkboxu daného účelu spracúvania (OPT IN princíp) v paneli na správu cookies.

Tento súhlas môže návštevník kedykoľvek pre ktorýkoľvek jednotlivý účel spracúvania odvolať tak, že vo svojom zariadení (v prehliadači, ktorý používa na prezeranie webovej stránky) príslušné cookies zmaže. Žiaľ, technicky nie je možné, aby návštevník iba odvolal súhlas (obdobným spôsobom, ako ho udelil t. j. odškrtnutím príslušného checkboxu – OPT OUT princíp) čo by malo za následok, že webová stránka by prestala cookies, ktoré už v zariadení návštevníka sú, využívať. Prevádzkovateľ webovej
stránky nedokáže cookie zo zariadenia návštevníka odstrániť; uvedené môže vykonať jedine samotný návštevník vykonaním príslušných operácií v nastaveniach svojho prehliadača.

Niektoré cookies môžu spôsobovať prenos osobných údajov tretím osobám, ktorými sú sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov a iné osoby.

Cookies prvej strany ALWAYS ON

Cookies, ktoré nezhromažďujú osobné údaje a na ich používanie sa nevyžaduje súhlas návštevníka webovej stránky (ALWAYS ON), pričom ide o cookies prvej strany, teda prevádzkovateľa, sú tieto:

/žiadne cookies/

Cookies prvej strany OPT IN

Cookies, ktoré zhromažďujú osobné údaje a na ich používanie sa vyžaduje súhlas návštevníka webovej stránky (OPT IN), pričom ide o cookies prvej strany, teda prevádzkovateľa, sú tieto:

/žiadne cookies/

Cookies tretej strany ALWAYS ON

Cookies, ktoré nezhromažďujú osobné údaje a na ich používanie sa nevyžaduje súhlas návštevníka webovej stránky (ALWAYS ON), pričom ide o cookies tretej strany, teda inej ako prevádzkovateľ, sú tieto:

/žiadne cookies/

Cookies tretej strany OPT IN

Cookies, ktoré zhromažďujú osobné údaje a na ich používanie sa vyžaduje súhlas návštevníka webovej stránky (OPT IN), pričom ide o cookies tretej strany, teda inej ako prevádzkovateľ, sú tieto:

/žiadne cookies/

Cookies ALWAYS ON

Bez týchto cookies by nemohla webová stránka fungovať. Tieto cookies neidentifikujú návštevníka, ale návštevu webovej stránky ako takú. Identifikátory sa nikde neskladujú, nepriraďujú sa ku kontu a majú krátku životnosť.

Cookies OPT IN

Pomocou týchto cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, teda spracúvanie osobných údajov na uvedený účel je podmienené informovaným súhlasom dotknutej osoby. V prípade, ak dotknutá osoba udelí súhlas na takéto spracúvanie osobných údajov, prevádzkovateľ alebo tretia osoba spracuje a použije osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely.

Tieto cookies nie sú potrebné na to, aby mohla webová stránka fungovať. Plnia iba analytické, marketingové a iné účely. V prípade, ak nedáte súhlas s používaním týchto cookies, webová stránka by mala fungovať štandardne.

Svoj súhlas s používaním týchto cookies môžete odvolať odškrtnutím príslušného checkboxu v paneli na správu cookies (OPT OUT) a následným zmazaním cookies vo vašom prehliadači.

Spoločné podmienky

Prenos do tretích krajín

Prevádzkovateľ smie umožniť prenos osobných údajov, ktoré spracúva, iba do tretej krajiny,

  1. o ktorej Komisia EÚ rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine zaručujú primeranú úroveň ochrany, alebo
  2. ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorému sa údaje prenášajú, poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

Možný príjemca osobných údajov

Osobné údaje môže prevádzkovateľ odovzdať orgánom verejnej správy SR, v prípade ak mu to ukladá osobitný predpis.

Vekové obmedzenie dotknutých osôb

Ak nie je v texte týchto Zásad spracúvania osobných údajov uvedené inak, prevádzkovateľ spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili osemnásť rokov veku. Osoby mladšie ako osemnásť rokov nesmú prevádzkovateľovi posielať nijaké údaje a prevádzkovateľ nebude údaje takýchto osôb spracúvať. V prípade, ak sa prevádzkovateľ dozvie, že sa do jeho sféry kontroly dostali osobné údaje osoby mladšej ako osemnásť rokov, bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje zmaže.

Ďalší sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ môže všetky osobné údaje spracúvať i prostredníctvom subjektov v pozícii sprostredkovateľa, ktoré mu poskytujú právne, účtovné a obdobné služby.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípadoch, kedy sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Súhlas možno tiež odvolať odoslaním písomnej žiadosti na e-mail prevádzkovateľa uvedený vyššie.

Čiastočnú výnimku predstavuje vytváranie a šírenie fotografií a videí dotknutých osôb na informačné účely. Prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po tom, ako dotknutá osoba odvolá súhlas. Avšak prevádzkovateľ nedokáže zabezpečiť, aby po odvolaní súhlasu nedochádzalo k spracúvaniu osobných údajov sociálnymi sieťami a inými používateľmi sociálnych sietí, na ktoré fotografie a videá pred odvolaním súhlasu umiestnil.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie,
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo SR,
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve,
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Automatizované spracúvanie a profilovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované spracúvanie ani profilovanie osobných údajov.

Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania,
b) kategórie dotknutých osobných údajov,
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie,
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
h) existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
i) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu,
j) kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, ak dotknutá osoba nadobudne podozrenie, že prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov porušuje povinnosti v zmysle zákonnej úpravy, môže na prevádzkovateľa podať sťažnosť na: Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mailová adresa: [email protected].